Algemene voorwaarden, privacy beleid & cookies

Afspraak
Voor het maken, het verplaatsen of annuleren van een afspraak zijn we op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur op 0223-234577 en via planning@dietist-leefstijl.nl.

 

Verhinderd
Wanneer je een afspraak hebt gemaakt maar je bent onverhoopt verhinderd, dan dien je de afspraak op werkdagen minimaal 24 uur van te voren telefonisch of via de mail af te zeggen. Wanneer je niet komt opdagen zonder afbericht dan wordt de afspraak in rekening gebracht. Deze kosten kan je niet bij je zorgverzekering terugvragen, je ontvangt zelf een factuur voor dit consult.

 

Voedingsvoorlichting en dieetadvisering
Het is niet toegestaan om het materiaal van Diëtist & Leefstijl Slim Fit te kopiëren en/of aan derden te verstrekken als je hiertoe geen schriftelijk toestemming hebt verkregen van Diëtist & Leefstijl Slim Fit. Wij dragen waar zorg voor de continuïteit van de behandelingen bij ziekte, ongeval of andere (langdurige) afwezigheid van jouw diëtist. De diëtist behoud het recht een behandeling af te breken.

 

Betaling
De kosten voor de behandeling worden rechtstreeks bij jouw zorgverzekeraar gedeclareerd. Wanneer je geen vergoeding (meer) krijgt voor jouw consulten ontvang je een factuur. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Diëtist & Leefstijl Slim Fit welke je vindt op het factuur. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald binnen de gestelde termijn behouden wij het recht om een wettelijke rente in rekening te brengen. Wanneer je in gebreke blijft om het verschuldigde bedrag te voldoen, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten voor de incasso en gerechtelijke kosten worden in dat geval bij jou in rekening gebracht. Diëtist & Leefstijl Slim Fit behoudt zich het recht de behandeling af te breken wanneer je in gebreke blijft.

 

Privacyreglement
Je privacy wordt gerespecteerd door Diëtist & Leefstijl Slim Fit. Wij zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie (wet bescherming persoonsgegevens). Diëtist & Leefstijl Slim Fit handelt conform deze wet. Alles wat u met Diëtist & Leefstijl Slim Fit bespreekt zal dus vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met jou nadrukkelijke toestemming mag aan je partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven.

 

Klachtenregeling
Bij ons staat deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel. Mocht je desondanks een klacht hebben, probeer deze dan eerst te bespreken met ons. Komen we er samen niet uit, dan kan je terecht bij de afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van de Zorgbelangorganisatie in je eigen regio.

 

Aansprakelijkheid
Het advies is resultaatgericht maar kan geen resultaat garanderen aangezien jij daar deels zelf verantwoordelijk voor bent. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging van de door ons verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van ons.

De informatie op onze website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van ons. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

 

AVG
Diëtist & Leefstijl Slim Fit gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wet van kracht. Wij waarborgen je privacy. In ons toestemmingsformulier kun je aangeven met welke zorgverleners wij gegevens van jou mogen uitwisselen. Wij werken met een beveiligde mailbox.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.